Over flere år har Senter for IKT i utdanningen gjennomført kartlegginger av barns tilgang til og bruk av teknologi. Siden vår første kartlegging i 2013 er andelen som nå sier de har nettbrett i barnehagen mer enn doblet. 65 prosent av de ansatte sier de har nettbrett, og de fleste av dem bruker dem ofte i det pedagogiske arbeidet sammen med barna.

Skapende og kreativt

Med nettbrettene øker andelen ansatte som sier de tilbyr barn å delta i ulike digitale aktiviteter, for eksempel til å innhente informasjon når barn lurer på noe og til å spille ulike typer spill. Dette er aktiviteter som har vært utbredt i barnehagen lenge, men det enkle grensesnittet ser også ut til å medvirke til at barn i større grad får delta i aktiviteter der de får skape noe.

Det er flere barnehager med erfaringer med å bruke nettbrett som sier barna deltar i aktiviteter der de lager musikk, film og tegner digitalt, enn blant de ansatte som ikke bruker denne teknologien.

 

Barnehagen kan spille en viktig rolle i arbeidet med å støtte og utvikle barns erfaringer med digitale verktøy.

Stor usikkerhet og lav kompetanse

Rundt 40 prosent av dem som sier de har nettbrett i barnehagen bruker dem imidlertid sjelden eller aldri i arbeidet med barna, noe som kan ha ulike årsaker. I noen barnehager må flere avdelinger dele på ett nettbrett, mens andre ikke ser de pedagogiske mulighetene.

Det er dessuten en stor uenighet blant de ansatte om hvorvidt digitale verktøy i det hele tatt hører hjemme i barnehagen. En relativt stor andel mener barna får nok erfaringer med digitale verktøy hjemme.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er tydelig på at digitale verktøy skal inngå i det pedagogiske arbeidet med barna. Utfordringen ligger, ifølge vår undersøkelse, i å finne ut av hvordan de digitale verktøyene kan integreres i det eksisterende arbeidet.

En tilnærming er å utforske de kreative mulighetene i de digitale verktøyene sammen med barna. Barn får mange erfaringer hjemme, men de er primært av underholdende karakter og handler i mindre grad om å bruke verktøyene til å skape noe. Som første ledd i barnas utdanningsløp kan barnehagen spille en viktig rolle i arbeidet med å støtte og utvikle barns erfaringer med digitale verktøy.

 

Rundt 40 prosent av de som sier de har nettbrett i barnehagen bruker dem imidlertid sjelden eller aldri i arbeidet med barna.

Barna bør i større grad få oppleve å bruke digitale verktøy til å være kreative, utforskende og som læringsverktøy, fremfor å bruke dem hovedsakelig til passiv underholdning. Dette forutsetter imidlertid at de voksne selv har den digitale kompetansen som skal til for å bruke digitale verktøy kritisk og kreativt i det pedagogiske arbeidet.

Må få digital kompetanse

Vår undersøkelse viser at de ansatte i barnehagene synes det er vanskelig å bruke digitale verktøy til å skape noe og være kreative, og gjør derfor heller ikke dette sammen med barna. Over halvparten av de ansatte synes det er vanskelig å bearbeide bilder og film og mange er usikre på hvordan de setter sammen ulike typer informasjon til en presentasjon.

 

Det satses på utstyr i barnehagene, mens tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen.

Halvparten synes det er vanskelig å vurdere hva de har lov til å gjøre med innhold de finner på Internett, noe som for eksempel er viktig når man vil bruke og dele andres tekst, bilder eller musikk i forbindelse med et prosjekt i barnehagen. De fleste ansatte i barnehagen kan innhente informasjon på Internett, og gjør dette mye sammen med barna. De synes imidlertid det er vanskelig å vurdere troverdigheten av innholdet de finner og introduserer derfor trolig ikke barna for enkle kildekritiske prinsipper.

For å kunne tilby barn erfaringer i kritisk og kreativ bruk av digitale verktøy er det derfor viktig å styrke den enkelte barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse, særlig innenfor områdene produksjon og digital dømmekraft. Profesjonsfaglig digital kompetanse innebærer at de ansatte kan bruke teknologi der den har en merverdi i administrative og pedagogiske oppgaver.

 

Satsingen på IKT i skolen fikk tidlig en slagside mot investering av utstyr, og skole-Norge lider fortsatt under en manglende kompetansesatsing som burde funnet sted samtidig.

Lær av tidligere feil

Det satses på utstyr i barnehagene, mens tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen. De fleste ansatte uttrykker et behov for å lære mer om hvordan de kan bruke digitale verktøy generelt, og nettbrett spesielt, i det pedagogiske arbeidet.

Andelen som mottar et opplæringstilbud er imidlertid liten, og den er uendret fra 2013.

Satsingen på IKT i skolen fikk tidlig en slagside mot investering av utstyr, og skolen lider fortsatt under en manglende kompetansesatsing som burde funnet sted samtidig med at datamaskinene ble trillet inn i klasserommene.

Digitale verktøy er i ferd med å få sin naturlige plass i barns hverdag og i deres liv i barnehagen. Da er det helt avgjørende at vi parallelt utvikler den profesjonsfaglige digitale kompetansen til de ansatte i barnehagene.