0-6' PERSONAL KALENDER

Abonner på denne smarte personlige kalenderen for for kun 160,-

Les mer>>

Spørsmål og svar

Hver uke svarer Annlaug Madland på medlemmenes spørsmål

 

 

Annlaug Madland er førskolelærer og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og med å utdanne førskolelærere

0-6 på facebook

Besøk 0-6 på Facebook:

0-6' AVDELINGS PLANLEGGER

Abonner på denne smarte avdelingsboka. 0-6 Avdelingsplanlegger får du for for kun 140,-

Les mer>>

0-6 TEATRET

Vil du har en forestilling i din barnehage? Les mer om 0-6 TEATRET og book forestilling
Les mer>>

Min minnebok

Med Min Minnebok fra 0-6 systematiserer du enkelt innholdet til barnas avslutningsperm. Det er et vakkert design laget av 0-6 spesielt til barnehager og det gir barnas "avslutningsperm" en flott innpakning i tilllegg til at den har flere praktiske løsninger som lomme for CD med digitale bilder eller annet og kuttet ut ramme til bilde på forsiden.

Les mer>>

Egen hjemmeside

Oversiktlig hjemmeside til barnehagen.
- Lette å oppdatere innhold
- Tilpasset barnehagers behov
- Flott bildevisning
- Mulighet for å passordbeskytte deler

Les mer>>

« Personalkalenderen for neste barnehage år er klar | Main | Slik unngår du foreldretabbene »
torsdag
feb012018

Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Utearealer, lokaler, leker, hygiene, mattilbud og sikkerhet. Dette er bare noe av det foreldrene mener private barnehager er best på.

Dommen er klar:

* Private barnehager har i sum ti prosentpoeng flere foreldre som totalt sett sier de er «svært fornøyd» med sitt barns barnehage, enn de kommunale.

* Av 30 stilte spørsmål finnes det ikke ett der kommunale barnehager skårer bedre enn de private. Det finnes sju der de i snitt skårer likt. Langt flere foreldre i private barnehager gir likevel barnehagen toppscore og er «svært fornøyd».

* Et av områdene der de private barnehagene skårer aller best, er hvor godt barnehagen forbereder barna til skolestart. 50 prosent av foreldrene i private barnehager er «svært fornøyd» mot 42 i de kommunale.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterer resultatene slik:

– Jeg gleder meg over at foreldre generelt er fornøyd med barnas barnehagetilbud. Så er det viktig at både kommunale og private barnehager bruker denne undersøkelsen til å bli enda bedre, sier Sanner.

 

Viktig

På spørsmål om hva han tenker om at de private barnehagene jevnt over scorer bedre enn de kommunale, sier han:

– Det er bra at vi har en sterk privat barnehagesektor, og det er hyggelig at de får ekstra gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Dette er viktig for mangfoldet i barnehagetilbudet og foreldrenes valgfrihet, påpeker Sanner.

Han understreker at hans jobb først og fremst er å legge til rette for at alle barn kan få et enda bedre tilbud.

– Det gjør vi ved å øke pedagogtettheten og antall ansatte i barnehagen i tillegg til andre kvaltietshevende tiltak, sier Jan Tore Sanner.

Foreldrene i Udirs undersøkelse har besvart spørsmål innenfor sju kategorier: Barnehagens ute- og innemiljø, relasjonen mellom barn og voksne, barnets trivsel, informasjonsflyt, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering samt tilvenning og skolestart.

Her er noen av områdene der de private barnehagene skiller seg ut og får høyest score:

* Utearealer, innelokaler, leker, utstyr og hygiene. Videre; allsidighet i lek og aktiviteter, personaltetthet, evne til å oppmuntre barnets nysgjerrighet og lekelyst samt å ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

* På spørsmål om hvor fornøyd foreldrene er med hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet, svarer over halvparten av foreldrene i de private barnehagene at de er «svært fornøyd» mot vel 42 prosent i de kommunale.

Snakket ned

Arild Olsen er direktør i private Barnehagers Landsforbund (PBL). Han medgir at resultatene i den nye foreldreundersøkelsen er svært oppløftende:

– Jeg har vært spent på resultatene i årets undersøkelse. Privat barnehagesektor er blitt hengt ut – særlig i valgkampen.

– I Oslo har vi hatt en byråd som systematisk snakket ned de private barnehagene, og stilt spørsmål ved om de taklet overgangen fra barnehage til skole. Derfor er det spesielt interessant at dette er et av de områdene der de private nå vurderes som mye bedre enn de kommunale, sier Olsen, og legger til:

– At det bildet som er skapt nå rokkes kraftig ved, er både fortjent og på tide, sier han.

Olsen hevder at PBL istedenfor å bruke tida på samarbeid med fagforeninger og kommuner om å lage et bedre tilbud, har vært nødt til å forsvare seg.

– All offentlig virksomhet må tåle å ha øynene på seg. Men jeg mener det har vært drevet en systematisk desinformasjon, sier han.

Det går i dag drøyt 282.000 barn i norske barnehager, der andelen i private og kommunale barnehager er tilnærmet 50/50. Makspris for oppholdsbetaling er i dag 2.910 kroner uavhengig av barnehageform. Matpenger kommer i tillegg.

Dette kan være noe av forklaringen på at foreldrene er mye mer fornøyd med mattilbudet i de private enn i de kommunale barnehagene.

Mindre sykefravær

Ifølge PBL viser siste oversikt fra Agenda Kaupang, at det offentlige sparer to milliarder kroner i året i form av reduserte overføringer til de private barnehagene sammenlignet med de kommunale.

Samtidig er det slik at de private barnehagene i dag har litt høyere pedagogtetthet, og noe mindre voksentetthet, enn de kommunale.

Arild Olsen i PBL forklarer forskjellen i foreldrenes tilfredshet slik:

– Det har å gjøre med eierforholdet til det du holder på med. Eierskap og nærhet. Vi har også mindre sykefravær. Jeg mener de private barnehagene legger forholdene bedre til rette for sine ansatte. At pedagogtettheten er større mener jeg også påvirker kvaliteten direkte, sier han.

– Hva kan kommunale barnehager lære av dere?

– Å gi betydelig større ansvar til den enkelte barnehagestyrer. Mange ledere i kommunale barnehager blir detaljstyrt, overstyrt og kontrollert, sier direktør Arild Olsen i PBL.

 

– Variasjonene er små

Det er bra at foreldre i både kommunale og private barnehager stort sett er fornøyde med tilbudet barna deres får, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås i en kommentar til undersøkelsen. Hun legger til at variasjonene er små, og at det i tidligere undersøkelser har handlet om at foreldre har vært litt mer fornøyde med maten.

– Dette er bra, siden de også betalte mer for maten, mener hun.

– At foreldre med barn i private barnehager er fornøyd, viser at vi har dyktige ansatte som skjermer barna fra innsparinger vi dessverre vet skjer i en del private barnehager, der lønns- og arbeidsvilkårene og bemanningen i snitt er dårligere enn i de kommunale, sier Fagerås.

Fagerås viser til at partiet vil innføre en bemanningsnorm i barnehagene som skal sikre minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere, og at de vil endre barnehageloven for å hindre kommersielle barnehageeiere fra å bruke foreldrenes og skattebetalernes penger for «å bygge seg opp private formuer i millionklassen, på bekostning av barna og de ansatte i barnehagene».

– Vi vet at det er store variasjoner i barnehagetilbudet, og vi mener at alle barn må sikres et likeverdig og godt tilbud, uavhengig av eierskap, sier Fagerås.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
0-6
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo
Tlf: 482 87 059
E-post: anders@0-6.no
Org nr: 986405887
0-6 drives av:
0-6 Utvikling Nederhoed
Munkerudveien 79 G
1165 Oslo